Kolk & Sluis

  • Bij de eerste inspectie in maart 2008 werd vastgesteld dat de sluis gedeeltelijk was ingestort.
  • De omvang van de schade was dat op de bodem nog 3 meter vrij toegankelijk was en het gewelf nog 4,5 meter vanaf de aansluiting met de Molenkolk. Aan de bovenzijde was te zien dat een deel van het gewelf verdwenen was. Opvallend was dat er geen losse bakstenen aan de kolkzijde van de sluis zichtbaar waren.

De uitwateringssluis was gedeeltelijk ingestort waarschijnlijk als gevolg van de dijkversterkingswerkzaamheden.

Het zuidelijke deel was, na de sloop van het voorstuk, met klei afgedekt en de staat van de sluis was niet vast te stellen in deze fase. Het resterende deel van de sluis, aan de kolkzijde, was op het eerste gezicht nog vrij solide. De uitgevoerde boringen in de muur gaven aan dat de muren een dikte hadden van ongeveer 60 cm.
De muren waren deels met gele en deels met rode baksteen opgebouwd.
Het gat in de dijkweg en daarmee ook het gat in de sluis was gevuld met menggranulaat, materiaal dat gebruikt wordt om de dijkweg een stevig oppervlak te geven. Het beeld van een sluis gevuld met menggranulaat, het lag zelfs tegen de sluisdeur aan, gaf reden om te veronderstellen dat de instorting van de sluis recentelijk gebeurd was door de intensivering van het zware kleivervoer met grote dumpertrucks.

In afwachting van het onderzoek naar de sterkte van de sluis, en dus het besluit of deze behouden kan worden, werd al verder gegaan in april (2009) met het blootleggen van de sluis. Uitgangspunt was dat met het verder vrijleggen een nog beter beeld van de toestand van de sluis kon worden gekregen en ook dat de sluis wel geheel vrij moest liggen voor de restauratie. Begonnen werd met het vrijleggen van de zuidzijde van de sluis, de vloeddeur.

In mei werd het resultaat van het bouwtechnische onderzoek bekend en daaruit bleek helaas dat de duikersluis niet stevig genoeg was om behouden te blijven.
De optie om de duiker af te breken en opnieuw op te bouwen werd afgewezen door het Hoogheemraad‐ schap en de Provincie Noord‐Holland. De mededeling dat de duikersluis niet te behouden was, is door de provincie op 20 mei 2009 in een persbericht weergegeven.
Besloten werd om de sluis in zijn geheel te documenteren waarbij de vloeddeur met het kozijn behouden zou blijven voor eventuele terugplaatsing na voltooiing van het project.